Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Terugblik symposium 2019 Grote transities verlangen samenwerking op alle fronten

De workshopleiders op het zesde symposium van het Rijnland Instituut, dit keer te gast bij de Hanzehogeschool in Groningen, lieten er geen misverstand over bestaan. De ingrijpende veranderingen op het gebied van klimaat, energie, arbeidsmarkt en de digitalisering dwingen overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen anders naar het menselijk kapitaal te kijken.

Het gaat om de rijkdom van kennis, talentontwikkeling, vaardigheden en vakmanschap en wat dat de regio in Noord-Nederland en Noordoost-Duitsland kan brengen.

Dagvoorzitter Peter Meiwald

Economische- en sociale doelen zijn nauw met elkaar verbonden, memoreerde gastheer en lid van het College van Bestuur van Hanzehogeschool Rob Verhofstad. 'Er is een grote behoefte aan waardengedreven professionals. Van de studenten zoekt 91 procent werk met betekenis.'

Dagvoorzitter Peter Meiwald onderstreepte dat het Rijnland Instituut met het centraal stellen van Human Capital geen lans breekt voor hogere efficiency normen voor werknemers. 'Het gaat om de rijkdom van kennis, talentontwikkeling, vaardigheden en vakmanschap en wat dat de regio in Noord-Nederland en Noordoost-Duitsland kan brengen.' De jonge professionals in opleiding zijn de experts van de toekomst, zo schetste hij. 'Hoe houden wij de regio voor jongeren attractief met oog voor ecologie, verduurzaming en sociale verbanden in een Europa zonder grenzen. Dat vereist kritisch denken. Daar moeten we handen en voeten aan geven.'

Demografisch staan de regio's aan beide zijden van de grens voor soortgelijke uitdagingen in een sterk geglobaliseerde wereld. Meiwald, tevens voorzitter van de Europese Federalisten in Oldenburg, wees erop dat ondanks de verschillen in cultuur, onderwijssystemen, wetgeving en taal de oplossingen voor het gebied samenwerking vereisen. 'Voor innovatieve ideeën moeten we letterlijk over grenzen springen', zo daagde hij de ruim vijftig aanwezigen uit.

Gedeputeerde Cees Bijl reageerde dat de provincie Drenthe met haar Duitsland-agenda er alles aan doet bedrijven en onderwijs samen te brengen in de ontwikkeling van en zoektocht naar talent. 'Wij fungeren daarbij soms als smeerolie.' College van Bestuurslid Christien de Graaff van Alfa-college constateerde dat het leren in leerbedrijven of innovatieve werkplaatsen studenten en bedrijven dichter bij elkaar brengt. 'Onze opdracht ligt in het samen opleiden. De reikwijdte daarvan is grensoverschrijdend.' Haar collega Albert Bruins Slot van het Drenthe College viel haar bij. 'In een kwetsbaar gebied moeten de drie o's, overheid, onderwijs en ondernemers, goed samenwerken om antwoorden op uitdagingen en problemen te vinden. Daarvan zijn genoeg geslaagde voorbeelden voorhanden.'

Klaas-Wybo van der Hoek, College van Bestuurslid NHL Stenden hogeschool, wees het gehoor erop dat landsgrenzen en regiogrenzen steeds meer vervagen. 'De behoefte aan kennis en onderzoeksvaardigheden vereist dat wij bovennationaal onderwijs aanbieden en dat aanbod beter op elkaar afstemmen. Het is nu nog te versnipperd en vertoont weinig samenhang.' Wolfgang Arens-Fischer, instituutsleider en studiedecaan van Hochschule Osnabrück-Lingen, wees op de vele projecten van de Duitse hogeschool met onderwijsinstellingen aan Nederlandse zijde. 'Het is onze taak te laten zien dat die samenwerking loont en dat de in gang gezette dialoog concrete innovaties oplevert. Goed voorbeeld doet goed volgen.' Lector Harm van Lieshout van het lectoraat Human Capital aan de Hanzehogeschool sloot daarbij aan. 'De samenwerking versterkt de regio. Het is zaak die uit te bouwen en te oogsten. Als onderwijsinstellingen maken wij deel uit van de sociaaleconomische infrastructuur in het Noorden.' Programmaleider Richard Delger: 'De achterliggende gedachte achter het Rijnland Instituut is dat het goed is de stap over de grens te zetten. Jonge professionals plukken daar de vruchten van.' De regio heeft er vervolgens alle baat bij die talenten beter aan zich te binden.

IMG 4645

Tim van der Velden en Andrea Caruso van het Prins Claus Conservatorium in Groningen voorzagen het symposium van een melodieuze klankkleur dankzij de fraaie improvisaties en composities van het muzikale duo.

IMG 4912

Think global, act local

Denk globaal, handel lokaal is het motto van het International Welcome Center in Groningen. De organisatie werkt nauw samen met onderwijsinstellingen en bedrijfsleven in Noord-Nederland om internationaal talent te werven en zich welkom en thuis te laten voelen in het noorden. De afgelopen jaren nam de instroom van internationaal talent met 15 procent toe. Onder die hoog opgeleiden is het merendeel uit Duitsland afkomstig, gevolgd door Engeland en Oost-Europa. 'De strijd om talent wordt wereldwijd gevoerd', aldus manager Michiel Kastelijn. Veel bedrijfstakken in Noord-Nederland lopen aan tegen een vervangingsvraag van personeel. 'Er is onvoldoende aanbod uit de schoolbanken.' Dat noopt overheden, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen tot gezamenlijk opereren. 'We zullen het aantrekken en vasthouden van talent beter moeten organiseren.' Het project Make it in the North vormt daartoe een eerste aanzet. 'Van de 120.000 studenten in Noord-Nederland is 10 procent afkomstig uit een ander land. Daarvan willen we in de regio de besten zien vast te houden.'

MBA in Purpose Economy - impact on human capital

De Hanzehogeschool heeft volgens Kees Klomp een primeur met de eerste Master of Business Administration (MBA) in de betekeniseconomie. Schiphof en mede vormgever van de nieuwe opleiding, Patricia Duarte, stelden in hun workshop dat zich wereldwijd een sociaaleconomische verschuiving voordoet waarbij welvaart en welzijn integraal verbonden zijn. De kenniseconomie heeft volgens hen haar langste tijd gehad. Welvaart, welzijn en welbevinden staan centraal in de betekeniseconomie en dat vereist ook van onderwijsinstellingen een andere en bredere waardentaal en een andere manier van opleiden.

IMG 4881
IMG 4886

Het faciliteren van de waardengedreven professional

De workshop van de lectoren Jacqueline Rietveld en Aleid Brouwer van NHL Stenden, haakte aan bij de toenemende behoefte aan zogenoemde 'waardengedreven' professionals. 'Het is van groot belang meer nadruk te leggen op de rol van vakmensen die dagelijks het werk doen en direct contact hebben met de eindgebruikers. Over de hele wereld laten mensen hun stem horen omdat zij onvoldoende worden gehoord, hun klachten en ergernis komen terecht bij de professional. Zij willen een bijdrage leveren aan oplossingen', aldus Brouwer. 'De jonge professionals hebben impact op de maatschappij', vulde Rietveld aan. 'Er is een inherente drijfveer om de wereld te verbeteren. Meer geld maakt niet gelukkiger.' Een onderzoek naar de leidende waarden van werknemer én bedrijf kan helpen beiden dichter bij elkaar te brengen. Brouwer: 'Een onderzoek bij de metaalindustrie aan beide zijden van de grens bij Emmen wees uit dat werknemers aan Duitse zijde gelukkiger leken. Het is interessant om te onderzoeken waar dat aan zou kunnen liggen. We kunnen daarin van elkaar leren.'

Social Entrepreneurship: een nieuwe Rijnlandse praktijk om economische en sociale doelen te verbinden

Volgens Harm van Lieshout, lector Human Capital, bereidt Hanzehogeschool samen met bedrijven een nieuwe generatie professionals voor op de snel veranderende arbeidsmarkt. 'Als de wereld sneller verandert, moeten de mensen ook steeds sneller leren te veranderen. Gezond leven, duurzame productie en een aantrekkelijke leef- en woonomgeving zijn leidende beginselen. De noordelijke innovatieagenda focust mede op de grote betekenis van human capital. Noord-Nederland kan oplossingen voor wereldwijde problemen aandragen en daarvoor is sociaal ondernemerschap een belangrijke voorwaarde.' Een mix van elementen uit het Angelsaksische economische model en het Rijnlandse denken zouden wel eens een ideale voedingsbodem kunnen bieden. 'Dat gesprek wil mijn lectoraat graag voortzetten in nieuwe onderzoeksprojecten.' Tijdens het symposium was al een eerste aanzet gegeven tot een project samen met Alfa-college en gemeente Coevorden. Het is een uitdaging om sociaal ondernemerschap en de impact daarvan eenvoudig te meten. 'Welk effect heeft het op de ondernemers, de onderneming en de omgeving. Wat is de waarde daarvan?'

IMG 4862
IMG 4843

Geavanceerd personeel

In haar workshop met als thema het opleiden van geavanceerd personeel en de noodzaak om daarbij gebruik te maken van de nieuwste inzichten, brak professor dr. Andrea Braun von Reinersdorff van Hochschule Osnabrück een lans voor het belang van 'soft skills'. 'Hoe kunnen we deze vorm van human capital certificeren en wat is de betekenis van informeel leren daarin. Is dat meetbaar? De roep om flexibeler onderwijs wordt hoe dan ook, zeker vanuit het bedrijfsleven, groter. Aan die behoefte moet het onderwijs tegemoet komen.' Steun van overheden en politiek is daarbij niet alleen welkom, maar ook noodzakelijk. De voorzitter van de werkgroep Drents Europees netwerk (DrEUn), Provinciale Statenlid Harm Henk Veldsema, nodigde Rijnland Instituut uit zich met de regio in 2020 in Brussel te presenteren. 'Alleen door samen te werken kunnen we stappen vooruit zetten', aldus Veldsema.

Terugblik symposium 2018

Vorig jaar vond het symposium plaats aan de Hochschule Lingen. Het Symposium trok ruim 100 deelnemers. Het thema van het congres was 'Digitalisering in de gezondheidszorg, productie & techniek en ondernemerschap'.

Experts uit diverse vakgebieden waarin digitalisering een rol speelt, kwamen in Lingen samen voor kennisdeling. De dagvoorzitter was Peter Meiwald, voorzitter van de Europese Federalisten Oldenburg en voormalig afgevaardigde van de Duitse Bundestag.

Wil je meer weten?

Neem gerust contact met ons op!

Het nieuws uit de Euregio lees je hier!

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen uit de Euregio. Het laatste grensoverschrijdende nieuws lees je hier.

Lees meer